Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

31 articles found.Sort by: [Date] - [ Relevance ]
Pages:

 1. Typical coronary artery aneurysm exactly within drug-eluting stent implantation region in a patient with rheumatoid arthritis
  Ying Zheng, Jing-yuan Mao
  Journal of Cardiovascular Disease Research. 2012; 3(4): 329-331.
 2. Evaluating the role of connexin43 in congenital heart disease: Screening for mutations in patients with outflow tract anomalies and the analysis of knock-in mouse models
  Guo-Ying Huang, Li-Jian Xie, Kaari L. Linask, Chen Zhang, Xiao-Qing Zhao, YiYang, Guo-Min Zhou, Ying-Jie Wu, Lucrecia Marquez-Rosado, Doff B. McElhinney,Elizabeth Goldmuntz, Chengyu Liu, Paul D. Lampe, Bishwanath Chatterjee,Cecilia W. Lo
  Journal of Cardiovascular Disease Research. 2011; 2(4): 206-212.
 3. Clinical analysis of vulvar cancer
  Raghvendra Thakur, Zheng Xuehua, Zhang Mengli, Wu Yanjun, Tian Yuan, Zheng Guiying
  . 2013; 2(3): 268-276.
 4. A REVIEW ON DIGITAL MARKETING ADOPTED IN REAL ESTATE INDUSTRY
  Wan Zahari Wan Yusoff (PhD), Tan Jia Ying
  Journal of Critical Reviews. 2020; 7(14): 1501-1510.
 5. Negotiating Transnational Identity: A Study of the Digital Diaspora
  Eka Perwitasari Fauzi, Anindita, Tay Lee Ying, Lye Chun Tek
  Elementary Education Online. 2021; 20(4): 371-379.
 6. CEREBRAL LATERALIZATION INDUCED BY DICHOTIC LISTENING TO FILTERED AND UNFILTERED STIMULI: OPTIMIZING AUDITORY INPUT FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNERS
  Andrew Lian, Xirui Cai, Haoqiang Chen, Jibing Ou, Wei Zheng
  Journal of Critical Reviews. 2020; 7(19): 4608-4625.
 7. Quinidine Depresses the Transmural Electrical Heterogeneity of Transient Outward Potassium Current of the Right Ventricular Outflow Tract Free Wall
  Peng Zhou, Xinchun Yang, Cuilan Li, Ying Gao, Dayi Hu
  Journal of Cardiovascular Disease Research. 2010; 1(1): 12-18.
 8. A case report of acute myocardial infarction concomitant with Standford type B aortic dissection
  Ziyu Zheng, Zi Ye, Yingxiong Huang, Jia Xu, Ruibin Cai, Hong Zhan
  Journal of Cardiovascular Disease Research. 2013; 4(4): 251-253.
 9. Acute Pancreatitis Induced by Acute Type A Aortic Dissection: A Case Report
  Ziyu Zheng, Jianghui Liu, Yingxiong Huang, Hong Zhan, Yan Xiong
  Journal of Cardiovascular Disease Research. 2014; 5(4): 64-66.
 10. Cognitive Improvements from Adjunct Therapy with Transcranial Magnetic Stimulation are Short-Lived In Patients with Remitted Bipolar Disorder
  Ying Wang, Chuanxin Liu, Tao Fang, Xiaodong Lin, Deguo Jiang, Jingjing Zhu, Chunjun Zhuo, Jiaen Ye
  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2020; 30(4): 346-353.
 11. The effectiveness of board game towards soft skills development for higher education
  Shanizan Herman Bin Mohd Radzi, Teh Yuan Ying, Mohammad Zukuwwan Zainol Abidin, Puteri Azwa Ahmad
  Elementary Education Online. 2020; 19(2): 94-106.
 12. A Fuzzy Expert System to Predict the Risk of Postpartum Hemorrhage
  Yussriya Hanaa Doomah, Song-Yuan Xu, Li-Xia Cao, Sheng-Lian Liang, Gloria Francisca Nuer-Allornuvor, Xiao-Yan Ying
  Acta Informatica Medica. 2019; 27(5): 318-326.
 13. Pre-operative Speckle-tracking Imaging to Predict the Need for Right Ventricular Support in Patients Undergoing Left Ventricular Assist Device Implantation
  Lin Wang, Mark Jay Zucker, Marc Cohen, David Alan Baran, Margarita Camacho, Claudia Gidea, Hui Zheng, Michael Amponsah, Chunguang Chen
  Journal of Cardiovascular Disease Research. 2015; 6(1): 1-11.
 14. A case of retrograde jejuno-duodenal intussusception caused by jejunal lipoma: a case report and review of literature
  Yi Ying Law, Lingxiang Ye
  . 2016; 3(4): 2272-2276.
 15. ASSOCIATION OF PERSONALITY TRAITS WITH ORAL HEALTH STATUS
  Smitha Sammith Shetty, Joshua Ethan Lee Ming, Shobana Sekhar, Ke Yen Ying, Sangeethaa Periyasamy, Teong Dun Shiun, Sia Jia Chyi, Rohan Jayarajan, Swapna B. V, Vignesh Kamath
  Journal of Critical Reviews. 2020; 7(14): 938-940.
 16. The corresponding relationship between roles of NADP-malic
  enzymes and abiotic stress in plants

  Liu Zeng-Hu Zhang Zheng-Bin
  ,Chu Li-Ye1
  and Shao Hong-Bo1,
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2010; 22(4): 239-249.
 17. Association between Natural Killer Cell Cytotoxicity and the Progression of Non-Small Cell Lung Cancer
  Nasser Ghaly Yousif, Kareem G.Mohammed, Samar Muayad Mohammed, Najah R. Hadi, Fadhil G. Alamran, Song Zheng, Maitham G. Yousif, Jillen Lee, Jonthan Adrienne, Thekra G. Altimimi, Salwa Riyadh Hussien
  Systematic Reviews in Pharmacy. 2020; 11(4): 543-551.
 18. Funky Chicken: Temporary Quality Failures Influence Heavy Users the Least
  Ying Cao, David Just, Calum Turvey, Brian Wansink
  Journal of Behavioral Health. 2016; 5(1): 17-27.
 19. The anatomical investigation for harvesting various chimeric flaps based on the peroneal artery
  Yue-hong Zhuang, Zhiping Xie, Fang Fang, Heping Zheng
  . 2016; 3(1): 280-285.
 20. Application of Low-Field Nuclear Magnetic Resonance and Proton Magnetic Resonance Imaging in Evaluation of ‘Jinxiu’ Yellow Peach’s Storage Suitability
  Hui-juan ZHOU, Zheng-wen YE, Zhi-fang YU, Ming-shen SU, Ji-hong DU
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2016; 28(9): 633-643.
 21. Genome-wide Identification and Expression Analysis along the Leaf developmental Gradient of the Sigma Factor Gene Family in Foxtail Millet (Setaria italica)
  Hongyun Liu, Jinjin Cheng, Siyuan Cheng, Hui Fan, Bo Wen, Zheng Liu
  Journal of Applied Biology & Biotechnology. 2016; 4(4): 011-030.
 22. Mycorrhizal Inoculation Modulates Root Morphology and Root Phytohormone Responses in Trifoliate Orange under Drought Stress
  Jin Liu, Cha Guo, Zi-Li Chen, Jia-Dong He, Ying-Ning Zou
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2016; 28(4): 251-256.
 23. Sudden death in 15-64 year-old Taiwanese population: A data-based retrospective cohort study
  Chin-Tun Hung, Shu-Fen Li , Yu-Chun Lu, Shu-Chuan Chang, Chin-Ying Dai, Horng-Mo Lee, Yi-Chen Tung, Kai-Yu Tseng, Chin-Ching Yu, Yin-Chi Lin, Yueh-Chin Chung
  International Journal of Medical Science and Public Health. 2014; 3(7): 790-796.
 24. Protective Effect against Hydroxyl-induced DNA Damage and Antioxidant Activity of Radix Codonopsis
  Xican Li, Yaoting Zheng, Dongfeng Chen
  Journal of Complementary Medicine Research. 2013; 2(1): 1-8.
 25. Diosmetin and tamarixetin (methylated flavonoids): A review on their chemistry, sources, pharmacology, and anticancer properties
  Eric Wei Chiang Chan, Ying Ki Ng, Chia Yee Tan, Larsen Alessandro, Siu Kuin Wong, Hung Tuck Chan
  Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2021; 11(3): 22-28.
 26. Effects of thermal processing on nutritional characteristics and non-volatile flavor components from Tricholoma lobayense
  Li-Yuan Zhou, Wan Li, Wen-Juan Pan, Hussain Sajid, Ya Wang, Wen-Qiang Guo, Zheng-Nan Cai, Dan-Dan Wang, Wei-Wei Yang, Yan Chen
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2017; 29(4): 285-292.
 27. Sensory and Nutritional Properties of Chinese Olive Pomace Based High Fibre Biscuit
  Shaoling Lin, Wenwen Chi, Jiamiao Hu, Qiang Pan, Baodong Zheng, Shaoxiao Zeng
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2017; 29(7): 495-501.
 28. Community intervention trial promote healthy behaviors in farmers in Tianjin, China
  Guohong Jiang, Matthew L. Boulton, Zhuo Wang, Jing Li, Wei Li, Dezheng Wang, Hao Liu, Wenlong Zheng, Yi Yang, Gai Chang, Fan Zhang, JoLynn P. Montgomery
  Journal of Behavioral Health. 2012; 1(2): 77-85.
 29. Developing hot air-assisted radio frequency drying for in-shell walnuts
  Bo Zhang, Ajuan Zheng, Liyang Zhou, Zhi Huang, Shaojin Wang
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2016; 28(7): 459-467.
 30. Effects of different cooking methods on the bioactivities of some spices
  Eric Wei Chiang Chan, Hor Jeann Chan, Joo Ee Lim, Sook Han Yik, Su Fun Tan, Pik Chean Goh, Kim Yee Yap, Siew Ying Yee
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2015; 27(8): 610-616.
 31. Effect of Sex on Treatment Compliance and Brain Activity Alterations in Patients with Schizophrenia: A Pilot Study
  Feng Ji, Ranli Li, Xiaoyan Ma, Lina Wang, Gongying Li, Feng Jia, Ying Wang, Chuanjun Zhuo, Gao Si, Jingjing Zhu, Peiwei Shan
  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2020; 30(3): 214-221.

Add your Article(s) to Indexes
• Food & Nutrition Articles
• Cancer Articles
• Complementary & Alternative MedicineAdvertisement


SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.