Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

32 articles found.


Publishing Year(s)Click to Change Year(s)

Journal(s)Click to Change Journal(s)

 1. Systematic Evaluation of Vocal Cord Function is Critical for Thyroid Cancer Patients: A Patient of Left Papillary Thyroid Carcinoma with Left Vocal Cord Paralysis
  Zhen Wu*, Changxin Zhou, Xixi Wu, Zixuan Hou, Yuming Yao, Yongkun Wang
  Journal of Complementary Medicine Research. 2023; 14(1): 28-30.
 2. Perioperative Outcomes of Endoscopic versus Open Operation in the Treatment of Hyperparathyroidism: A Systematic Review and Meta-analysis
  Zhen Wu, Lili Yi, Yongkun Wang, Changxin Zhou, Shanping Sun, Yuming Yao, Qiang Lv, Jugao Fang*
  Journal of Complementary Medicine Research. 2023; 14(1): 31-36.
 3. Molecular characterization of a rabies virus isolated from trade dogs in Plateau State, Nigeria
  GSN Kia, Y Huang, M Zhou, Z Zhou, CW Gnanadurai, CM Leysona, JU Umoh, HM Kazeem, DO Ehizibolo, JKP Kwaga, CI Nwosu & ZF Fu
  Sokoto Journal of Veterinary Sciences. 2018; 16(2): 54-62.
 4. Systematic review/Meta Analysis of Moxibustion in the Treatment of Functional Constipation based on Radar Plot Multivariate Evaluation of Literature Quality
  Qiang Jian Mao, Huilin Liu, Guofeng Luo, Peiling Li, Desheng Wu, Xiaoming Zhang, Xingchen Zhou, Yanan Yang, Guoming Huang, Ziru Li, Shuisheng Zhou, Rui Yang, Qi Xiao, Lin Jiao, Zhenhai Chi
  Journal of Complementary Medicine Research. 2022; 13(1): 133-138.
 5. The shoot dry matter accumulation and vertical distribution of soybean yield or yield components in response to light enrichment and shading
  Liu Bing, Qu De-Ning and Zhou Xiao-Mei
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2015; 27(3): 258-265.
 6. MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS OF COBALT PHOSPHATE NANOPARTICLES
  Wenying Wang, Baofeng Zheng, Zhu Liu, Guoqiang Zhou
  European Chemical Bulletin. 2014; 3(5): 485-488.
 7. QUANTITATIVE ANALYSIS ON CELLULAR UPTAKE OF LANTHANUM OXIDE NANOPARTICLES IN THE PRIMARY OSTEOBLASTS IN VITRO
  Yanyan Ma, Zhu Liu, Yunfei Li, Demin Zhu, Da Wang, Wenying Wang, Zhilin Li, Guoqiang Zhou
  European Chemical Bulletin. 2016; 5(1): 33-36.
 8. Mussel-Inspired Underwater Adhesives- from Adhesion Mechanisms to Engineering Applications: A Critical Review
  Yanfei Ma, Bozhen Zhang, Imri Frenkel, Zhizhi Zhang, Xiaowei Pei, Feng Zhou, Ximin He
  REVIEWS OF ADHESION AND ADHESIVES. 2021; 9(2): 167-188.
 9. Generation of an inactivated vaccine for avian pathogenic Escherichia coli using microarrays; a more rational approach to inactivated vaccine design
  Xiangmei Zhou, Philip Richards, Daniel Windhorst, Ariel Imre, Agnes Bukovinski, Jessica Ruggeri, Altayeb Elazomi, Paul Barrow
  Open Veterinary Journal. 2022; 12(2): 221-230.
 10. Study on Dangerous Acupuncture Needling Depth at Yamen (GV15) for Atlantoaxial Dislocation based on MRI and CT
  Jun Zhou, Feng Yang, Chun-ke Dong, Rui Quan, Ping Yi, Xiang-sheng Tang, Hao-ning Ma, Ming-sheng Tan*
  Journal of Complementary Medicine Research. 2022; 13(4): 60-64.
 11. Hemorrhagic esophagitis caused by chewing areca nut
  Xiaoming Zhang, Tao Ji, Zizi Zhou, Xuhui Gao, Stephan Handschuh-Wang, Eric Dominic Roessner
  International Journal of Surgery and Medicine. 2020; 6(6): 39-41.
 12. Addition of Mulberry Leaf (Morus Alba L.) to A Diet Formula Impeded Its Hypoglycemic Effect and Exacerbated Dyslipidemia in High-Fructose- and High-Fat-Induced CD-1 Mice
  Xiaoxuan Guo, Jia Liu, Hongjuan Zhang, Baoping Ji, Feng Zhou
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2017; 29(7): 532-538.
 13. Primary Spontaneous Hemothorax secondary to Lung Adenocarcinoma
  Kriti Gupta, Ping Zhou,
  International Journal of Medical Reviews and Case Reports. 2020; 4(5): 146-148.
 14. Assessment of booster vaccination with hepatitis B vaccine using predominant usage of TCR Vβ genes
  Jianwei Zhou, Yizhao Li, Yu Li,
  Narayana Medical Journal. 2021; 10(1): 52-54.
 15. Nutritional Evaluation of Herbaceous Peony (Paeonia lactiflora Pall.) Petals
  Li Weixing, Yang Shunbo, Cui Hui, Hua Yanmin, Tao Jun, Zhou Chunhua
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2017; 29(7): 518-531.
 16. Video-Assisted Thoracic Bronchial Reconstruction Surgery for Patients with Lung Cancer: Protocol of a Systematic Review
  Diana Maria Cespedes Arcani, Xue Feng Zhou
  International Journal of Medical Reviews and Case Reports. 2019; 3(12): 933-936.
 17. Application of Low-Field Nuclear Magnetic Resonance and Proton Magnetic Resonance Imaging in Evaluation of ‘Jinxiu’ Yellow Peach’s Storage Suitability
  Hui-juan ZHOU, Zheng-wen YE, Zhi-fang YU, Ming-shen SU, Ji-hong DU
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2016; 28(9): 633-643.
 18. Impact evaluation of intervention models on schistosomiasis control into elimination in People’s Republic of China and African countries
  Ernest Tambo, Jia Tei-Wu, Xiao Ning, Wei Hu, Zhou Xiao-Nong
  Journal of Microbiology and Infectious Diseases. 2017; 7(2): 0-0.
 19. Using Flow Cytometry for the Diagnosis of Lung Neuroendocrine Carcinoma With Samples From Endobronchial Ultrasound Fine Needle Aspiration and Pleural Fluid
  Mark E Costaldi, Adam Lall, Richard Burack, Zhongren D Zhou
  Journal of Interdisciplinary Histopathology. 2015; 3(1): 3-8.
 20. Design method and theoretical analysis for wheel-hub driving solar tractor
  Chao Zhang, Hui Song Gao, Xiao Ting Deng, Zhi Xiong Lu, Yi Lei, Hua Dong Zhou
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2016; 28(12): 903-911.
 21. The Transmission Panorama and Epidemic Characteristics of SARS-CoV-2 of Jining City of China
  Jianwei Zhou, Cui Kong, Yu Li
  THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL. 2021; 7(2): 108-114.
 22. Delayed Sowing and Natural Low-temperature affect Grain-filling and Seed-setting of Indica Rice and Japonica Rice
  Rongping Zhang, Jun Ma, Shishun Tao, Zheng Huang, Ningning Zhou, Rigui Ashen, Tingyu Feng, Peng Ma
  Hail Journal of Health Sciences. 2021; 2(1): 20-31.
 23. Pomolic acid: A short review on its chemistry, plant sources, pharmacological properties, and patents
  Eric Wei Chiang Chan, Ying Ki Ng, Carine Shu Shien Lim, Vania Septa Anggraeni, Zhi Zhou Siew, Chen Wai Wong, Siu Kuin Wong
  Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2023; 13(5): 58-65.
 24. Effects of thermal processing on nutritional characteristics and non-volatile flavor components from Tricholoma lobayense
  Li-Yuan Zhou, Wan Li, Wen-Juan Pan, Hussain Sajid, Ya Wang, Wen-Qiang Guo, Zheng-Nan Cai, Dan-Dan Wang, Wei-Wei Yang, Yan Chen
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2017; 29(4): 285-292.
 25. Developing hot air-assisted radio frequency drying for in-shell walnuts
  Bo Zhang, Ajuan Zheng, Liyang Zhou, Zhi Huang, Shaojin Wang
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2016; 28(7): 459-467.
 26. Barrett’s esophagus with esophageal adenocarcinoma: risk factors with the current treatment modalities and the journey so far a comprehensive review of the literature
  Chukwuemeka Daniel Iroegbu, HAO Zhang, Zhongxin Zhou
  International Journal of Surgery and Medicine. 2019; 5(4): 185-197.
 27. Protective effect of Cornel iridoid glycoside (CIG) in GalN/TNF-α-injured L02 hepatocytes and its mechanism
  Zequn Jiang, Yanxia Ma, Lihua Zhou, Haiying Jiang, Mingyan Wang, Xiuqin Zhan
  Journal of Complementary Medicine Research. 2014; 3(4): 201-205.
 28. In vitro effects of nicotine on the non-small-cell lung cancer line A549
  Tao Gao, Xue-Liang Zhou, Sheng Liu, Chang-Xiu Rao, Wen Shi, Ji-Chun Liu
  Journal of the Pakistan Medical Association . 2016; 66(4): 368-372.
 29. Reliability and Diagnostic Validity of a Novel Visual Disturbance Subjective Experience Scale in Chinese Patients with Schizophrenia
  Jianjie Huang, Xueqin Song, Yong Xu, Lina Wang, Yancheng Li, Hongjun Tian, Yonghui Zhang, Gongying Li, Chunhua Zhou, Chuanjun Zhuo
  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2020; 30(3): 307-312.
 30. Chromanone-type compounds from marine sponge-derived Daldinia eschscholtzii KJMT FP 4.1
  Mada Triandala Sibero, Tao Zhou, Yasuhiro Igarashi, Ocky Karna Radjasa, Agus Sabdono, Agus Trianto, Tiara Ulfa Bachtiarini, Muhammad Syaifudien Bahry
  Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2020; 10(1): 1-7.Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.