Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 


BMB. 2022; 7(4): 302-310


COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİLERDE ANESTEZİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF ANESTHESIA ADMINISTRATIONS IN ELECTROCONVULSIVE THERAPY IN THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC PROCESS

Asiye DEMİREL, Ayşe Neslihan BALKAYA, Tuğba ONUR, Şeyda Efsun ÖZGÜNAY.
Abstract

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİLERDE ANESTEZİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Corona virüs hastalığı (COVID-19) pandemisi sürecinde anesteziyoloji hekimlerinin Elektrokonvülsif tedavi (EKT) uygulamasına yaklaşımı, EKT sırasında alınan koruyucu güvenlik önlemleri, kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı, anestezi uygulamaları ile ilgili durum ve yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Türkiye genelindeki anestezi öğretim görevlisi, uzman doktor ve araştırma görevlilerine; pandemi sürecinde EKT uygulamalarındaki değişiklikler, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanımı, çalışan ve hasta güvenliği ile ilgili soruları içeren anket formu online ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği aracılığıyla gönderilerek araştırmaya katılmaya davet edildi.
Bulgular: Çalışmaya 130 kişi yanıt verdi, yanıt verenlerin sonuçları analiz edildi. Katılımcıların %43,8’ü (n=25) uzman hekim, %36,9’u (n=57) araştırma görevlisi, %19,2’si (n=48) öğretim görevlisidir. Hastane dağılımı %43,8 (n=57) üniversite, %47,7 (n=67) eğitim araştırma, %8,5 (n=11) özel ve devlet hastanesi idi. Pandemide EKT uygulamaya devam ettiğini belirtenler %63,8 (n=83) iken %76,9’u (n=100) hastanelerinde EKT uygulama sayılarında azalma olduğunu söylemişlerdir. EKT sırasında odada bulunan kişi sayısı katılımcıların %73,8’inde (n=96) 4 ve altında, EKT arası 30 dakika üzerinde bekleme süresi uygulayan katılımcıların oranı %9,2 (n=12) idi. Anestezi cihazı ekshalasyon valfine hepafiltre uygulama oranı %93,8; preoksijenizasyon uygulama oranı %85,4; balon maske ventilasyon uygulama oranı %77,7 bulundu. EKT uygulaması sırasında katılımcıların %45’i her zaman KKE kullandığını; %10’u hiçbir uygulamada KKE kullanmadığını belirtmiştir. KKE kullanım oranlarına bakıldığında sırasıyla %93,1 N95 (FFP2/FFP3), %50,8 tek kat eldiven, %50,8 boks gömleği ve %49’unda cerrahi maske kullanıldığı görülmüştür. Katılımcıların %53,8’i KKE temininde zorluk çekmediğini belirtirken, %29,2’si N95 (FFP2/FFP3) temininde zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. EKT öncesi 24-48 saat içinde COVID PCR testine bakılma oranı %66,9 olarak bulunurken; katılımcıların %8,5’i hastalara COVID PCR testi yapılmadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların %14,6’sı ise COVID-19 pozitif hastalara EKT uyguladığını söylemişlerdir. Uygulama sonrası hekimlerden %9,2’sinin COVID-19 enfeksiyonu geçirdiği saptanmıştır.
Sonuç: Pandemi sürecinde EKT uygulamaları büyük oranda azalmıştır. EKT’de aerosol oluşumuna sebep olacak uygulamalara, KKE kullanımının önemine ve bu konuda kılavuzların önerileri doğrultusunda bilgi düzeylerine yönelik sorular ile uygulama farklılıklarına dikkat çekmek istedik. Olası bir pandemi varlığında çalışan ve hasta güvenliği açısından kılavuzların bilinmesi ve uygulanmasının önemli olacağı kanısındayız.

EVALUATION OF ANESTHESIA ADMINISTRATIONS IN ELECTROCONVULSIVE THERAPY IN THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC PROCESS

Aim: The aim of this study is to evaluate the approach of anesthesiology physicians to electroconvulsive therapy (ECT) in the COVID-19 pandemic process, the protective safety measures taken before and during ECT and their approach to the use of personal protective equipment (PPE).

Method: A questionnaire form including questions about changes in ECT treatments, use of PPE, employee and patient safety during the pandemic process was prepared. Anesthesiology lecturers, specialist doctors and research assistants throughout Turkey were invited to participate in the research by sending the link of the questionnaire form via either the online social network application WhatsApp, or emails through the Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation.

Results: The forms of 130 participants who responded were analyzed. Of the participants, 43.8% (n = 25) were specialist physician; 36.9% (n = 57) were research assistant and 19.2% (n = 48) were lecturers. The distribution of the institution where the participants work was 43.8% (n = 57) university, 47.7% training

Key words: Elektrokonvülsif Tedavi, COVID-19, Anestezi, Yaklaşım, Kişisel Koruyucu Ekipman Electroconvulsive Therapy, COVID-19, Anesthesia, Approach, Personal Protective Equipment

Article Language: Turkish English


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.