Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Original Research

Düşünen Adam. 2019; 32(4): 302-308


ASSOCIATION BETWEEN FEAR OF MISSING OUT IN SOCIAL MEDIA AND PROBLEMATIC INTERNET USE IN UNIVERSITY STUDENTS

Hatice Aygar,Saniye Göktaş,Sevil Akbulut Zencirci,Melike Alaiye,Muhammed Fatih Önsüz,Selma Metintaş.


Abstract

Objective: The aim of study was to associte fear of missing out in social media and problematic internet use in university students and evaluate the sociodemographic characteristics affecting them.
Material and methods: The study was a cross-sectional study of university students in Eskisehir Osmangazi University in 2016. The sample size of the study was calculated as 384 and 463 students were reached. The Problematic Internet Use Scale and Fear of Missing out Scale were used in the study.
Results: The average(SD) age of the students was 21.0(1.7) years and 54.9%(254) were male.While 91.4% of the students had access to the internet where they lived, three quarters(74.5%) were using the internet for social sharing. Male students use the internet for social sharing purposes, and those who reported more than 4 hours on the Internet or smartphone in one day were more likely to have higher scores on PIUS and FoMOS. The gender showing the effect on the score obtained from FoMOS was found to show a positive relation with the score obtained from PIUS after correcting according to internet usage status for social sharing and smartphone usage time variables.
Conclusions: The use of internet for social sharing in the study, the time spent with smartphone in one day and the problematic internet usage were found to be factors affecting the fear of missing out. Increasing problematic internet use and fear of missing out in university students are remarkable and dependency types that need to be taken precautions.

Amaç: Çalışmada üniversite öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve problemli internet kullanımı ilişkisi ve bunları etkileyen sosyodemografik özelliklerin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Çalışma, 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmanın örneklem hacmi 384 kişi olarak hesaplanıp, 463 öğrenciye ulaşıldı. Çalışmada Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Spearman korelasyon analizi ve çok değişkenli analizde çoklu lineer regresyon kullanıldı.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması(SD) 21.0(1.7) yıl olup %54.9’u(254) erkekti. Öğrencilerin %91.4’ünün yaşadığı yerde internete ulaşım imkanı varken, dörtte üçü(%74.5) interneti sosyal paylaşım amacıyla kullanmaktaydı PİK֒den ve GKK֒lerinden alınan puan ortalamaları(SD) sırasıyla 65.19(22.34) ve 22.37(7.41)’dır. Erkek öğrencilerde, interneti sosyal paylaşım amacıyla kullananlarda, bir günde internet veya akıllı telefon başında geçirilen süreyi 4 saatten fazla olarak bildirenlerde PİKÖ ve GKK֒lerinden alınan puan ortancaları daha yüksekti. GKK֒nden alınan puan üzerine etkisi gösterilen cinsiyet interneti sosyal paylaşım amacıyla kullanma durumu ve akıllı telefon kullanım süresi değişkenlerine göre düzeltildikten sonra da PİK֒nden alınan puan ile pozitif ilişki gösterdiği saptandı.
Sonuç ve öneriler: Çalışmada interneti sosyal paylaşım amacıyla kullanma, bir günde akıllı telefon ile geçirilen süre ve problemli internet kullanımı gelişmeleri kaçırma korkusunu etkileyen faktörler olarak saptandı. Üniversite öğrencilerinde artan problemli internet kullanımı ve gelişmeleri kaçırma korkusu dikkat çekici ve önlem alınması gereken bağımlılık türlerindendir.

Key words: fear of missing out in social media, problematic internet use, university students. sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu, problemli internet kullanımı, üniversite öğrencileri

Article Language: Turkish English


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.