Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 

Letter to the Editor

Ann Med Res. 2000; 7(2): 189-190


Editöre mektup; ASKARİSLİ OLGULARIMIZDA PERİFERAL EOZİNOFİLİ DÜZEYLERİ

  Nevin YILMAZ, Cengiz CEYLAN, Edip UÇAR.
Abstract

 

Kanda eozinofil sayısında mutlak artış (700/mm3) başta olmak üzere doku invazyonu ile seyreden parazit infeksiyonları da eozinofil iye sebep olabilir.1 Belirgin periferal eozinofili saptanan migratuvar parazitik enfeksiyonu olan olguların aksine, bağırsak lümeninde sınırlı parazitik enfeksiyonlarda eozinofili olmayabilir.2 Ascaris lumbricoides insanlarda ince bağırsaklarda enfeksiyona neden olan bir nematoddur. Geçiş yolu tipik olarak dışkı ile kontamine toprak ile olmaktadır. Dünya populasyonunun % 25'inin bu nematod ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Endemik alanlarda küçük çocukların evde rastgele defekasyonları sonucunda enfeksiyon primer olarak devam edebilmektedir. Askarisli olgularda larvalı yumurtaların alınmasından sonra Löfler pnömonisi görülebilir ve bu gibi olgularda laboratuvar bulgusu olarak eozinofili izlenebilmektedir.3 Yaptığımız çalışmada Şanlıurfa bölgesindeki askarisli olgularda peri- ferik kan eozinofil düzeylerini değerlendirdik.

Çalışmaya, polikliniğimize karın ağrısı gibi semptomlarla başvuran ve dışkı mikrosko- pisinde Ascaris lumbricoides yumurtası saptanan yaş ortalaması 39.8 +12.2 olan 60 olgu alındı. Olgulara, eozinofiliye neden olabilecek herhangi bir hastalık ve sistemik yakınmaları olanlar dahil edilmedi. Kontrol gurubunu, öykü ve dışkı mikroskobisinde askaris saptanmayan, yaş ortalaması +

Olguların periferal eozinofili düzeyleri 25 parametrelik celldyne 3500 otomatik kan sayım cihazında değerlendirildi. Mutlak eozinofil düzeyleri eozinofil /mm3 olarak ifade edildi. İstatistiksel değerlendirme de student-t testi kullanıldı. Sonuçlar ortalama +standart sapma olarak verildi.

Askaris tespit edilen olguların 28'inde (% 46.3) tekrarlayan askaris öyküsü vardı. Çalışmaya katılan her iki gurubun da mutlak eozinofil düzeyleri normal düzeylerde idi. Olgulara ait eozinofil yüzdeleri ve mutlak eozinofil düzey­leri Tablo l.'de verilmiştir. Guruplar arasında her iki parametrede de istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi (p>0.05).

Maruyama ve arkadaşları, 14 askarisli olguda eozinofili ve askaris antijeni durumunu araştırmışlar ve % 30-70 düzeylerinde periferal eozinofili saptamışlardır. Bu olgulardan birinde Löfler sendromu, birinde subkutanöz eozinofilik granülom, 5 hastada pulmoner infiltrasyonlar tespit etmişlerdir.4 Yazıcıoğlu ve arkadaşları ise dışkı mikroskopisinde askaris tespit edilen 30 çocukta kontrol gurubuna göre anlamlı eozinofili tespit etmişlerdir.5 Çalışmamızda kontrol gurubu ile çalışma gurubu arasında eozinofil düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptamadık. Sonuçlar, bağırsak lümeninde sınırlı olan askaris olgularında kan eozinofil düzeylerinin etkilenmediğini düşündürmektedir.


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
• ojshosting.net
eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.