Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ResearchVariables affecting quality of care of the outpatients having a chronic condition

Bahadır Dede, Murat Sarı, Abdülkadir Gürsul, Anıl Hanedar, Ayca Gadis, Begüm Görgülü, Bilge Eti, Caner Kalay, Hatice Aydın, Hatice Ayhan Güler, İbrahim Kala, Kivanç Görgülü, Murat Dilşen, Uğur Yıldırımkaya, Sena Tuğba, Erhan Eser.

Abstract
Amaç:
Kronik hastalık yönetimi için en iyi bilinen, en etkili ve çok kullanılan model, "Kronik Bakım Modelidir". Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği hasta sürümü (KBDh) (PACIC) bu modele göre geliştirilmiş bir araçtır. Bu çalışmanın amaçları; 1- PACIC (KBDh) ölçüm gerecinin farklı hastalık ve sosyo-demografik değişkenliklere olan duyarlılığının sınanması, ve 2- CBÜTF hastanesinde, ayaktan izlenen bireylerde, kronik hastalık izlem niteliğini ve bunu etkileyen nedenleri ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem:
Bu tanımlayıcı çalışmada, CBUTF hastanesinde İç hastalıkları (Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, Gastroenteroloji), Nöroloji, Dermatoloji, Göğüs Hastalıkları ayaktan tanı-tedavi birimlerinden 6 ay ve daha uzun süredir hizmet alan hastalara (n=295), KBDh ölçeğini, sosyo-demografik değişkenleri ve diğer morbidite değişkenlerini içeren bir anket uygulanmıştır. Karşılaştırmalarda tip 1 hata 0.05 düzeyinde kabul edilmiş, istatistik analizlerde SPSS 15.0 paketi kullanılmıştır.
Bulgular:
Araştırma örneğinin yaş ortalaması 51.6±15.2 ; hastaların %18.3’ü 65 yaş ve üstünde ve %64.7’si kadındı. Hastaların %28.8’inin tip 2 diyabeti, %29.5’inin hipertansiyonu, %16.7’sinin KOAH'ı, %15.5’inin nörolojik hastalığı (migren, epilepsi, MS) ve %9.5'inin kronik alerjik rahatsızlığı vardı. Hastalık süresi ortalama 9.3±7.9 yıldı ve %48.8’inin en az bir eşlik eden hastalığı bulunmaktaydı. KBDh ölçeği ortalama skoru 2.81 ± 0.86’dır.
Düşük eğitim ve gelir durumu; sosyal güvencenin olmayışı ve bölgeye göç ile gelme izlem niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir (p

Key words: Chronic illness, case management, evaluation quantitative, evaluatin qualitativeArticle Language: Turkish EnglishFull-text options

Full-text Article
Advertisement
Oxidants and Antioxidants in Medical Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.