Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Research

Düşünen Adam. 2012; 25(1): 43-50


Bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda çoklu ilaç kullanımı: Geriye dönük bir çalışma

Çınar Yenilmez, Gülcan Güleç, Alev Büyükkınacı, Ali Dayı, HülyaTurgut, Yasemin Tekin Uludağ, Sevil Akbaba.

Abstract
Amaç: Psikiyatride çoklu ilaç kullanımına (ÇİK) sıkça başvurulduğu ve bunun son dönemlerde giderek arttığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, bir üniversitenin psikiyatri kliniğinde yatan hastalarda ÇİK sıklığını ve belirlenen tanı gruplarına göre ÇİK düzeyini saptamayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisinde, Ocak 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş 201 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Her dosyadan, hastaların son yatıştaki tanısı, taburcu edilirken reçete edilen ilaçlar, yatış süresi, daha önce başka yatışlarının olup olmadığı ve demografik verileri kaydedilmiş ve istatistiksel olarak incelenmiştir. Tekrarlayan yatışı olanların son yatışı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Dosyaları incelenen 201 hastanın son yatışları değerlendirildiğinde; taburcu edilme sırasında 145 (%72.1) hastada ÇİK saptandı. En çok ÇİK uygulaması (%60) psikotik bozukluklarda iken, hasta başına düşen ilaç sayısı ise 2.2’ydi. ÇİK kentte yaşayanlarda, yatış süresi uzun olanlarda ve daha önceki yatış sayısı fazla olanlarda anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: Çalışmamızda oldukça yüksek bulunan ÇİK sıklığı, tedavi protokollerine uyumun beklenilen ölçüde olmadığını göstermektedir. Kanıta dayalı psikiyatrinin gelişmesiyle uygulanan çoklu ilaç kullanımının yarar/zarar oranının belirlenmesi gerekli görünmektedir. Ancak bu şekilde, uygulanan ÇİK’in doğru bir yaklaşım olup olmadığı ve tedavi protokollerinin bu yönde değiştirilip değiştirilmeyeceğiyle ilgili sorular cevaplanabilecektir.

Key words: Çoklu ilaç, yatan hasta, antipsikotik, antidepresanArticle Language: Turkish EnglishShare this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.