Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 


EEO. 2018; 17(4): 1960-1971


Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Tuncay Ergene,Selen Demirtaş Zorbaz,Dilek Gençtanırım Kurt,Arif Özer.
Abstract

Bu çalışma kapsamında Ladd ve Profilet (1996) tarafından geliştirilen Çocuk Davranış Ölçeği’nin (Child Behaviour Scale) Türkiye’ye uyarlama çalışmaları yapılmıştır. Çalışma kapsamına 64 öğretmen ve 336 öğrenci alınmıştır. Ölçeğin Türkçe Formu kullanılarak elde edilen veriler arasındaki ilişkilerin kuramsal yapı tarafından ne derece açıklandığını incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Önerilen modele ilişkin katsayıları modelin yeterli olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca ayrışma ve benzeşme geçerlik kat sayıları ve yapı güvenirliği ve Cronbach Alpha kat sayıları Çocuk Davranış Ölçeği’nin Türkiye’de ilkokul çağındaki çocukların davranışlarını ve akran ilişkilerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymaktadır.

Key words: Çocuk davranış sorunları, akran ilişkileri, ilkokul öğrencileri, ölçek uyarlama


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.