Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2018; 17(3): 1751-1764


Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri

Fatma ALTINSOY, Kübra KARAKAYA ÖZYER.

Abstract
Bu araştırma, Türkiye’deki bir kamu lisesinde bulunan ergenlerin umutsuzluk ve yalnızlık seviyelerinin okula aidiyet duygularını yordamakta mıdır sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın örneklemini lisedeki 9 ve 10. sınıflardaki 189 ergen oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği-Ergenler için Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgusu liseli ergenlerin umutsuzluk ve yalnızlıklarının okula aidiyet duygusunu anlamlı düzeyde yordamakta olduğudur. Umutsuzluk ve yalnızlık okula aidiyet duygusundaki toplam varyansın % 27’sini açıklamaktadır. Bir diğer bulgu ise okula aidiyet duygusunun umutsuzluk ve yalnızlık ile negatif yönde ilişkili olduğudur.

Key words: Okula Aidiyet Duygusu; Umutsuzluk; Yalnızlık; ErgenlikSimilar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites