Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1254-1267


Öğretmeye Yönelik Hedef Yönelimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Hülya Yıldızlı,Ahmet Saban,Muhammet Baştuğ.
Abstract

Bu çalışmada, Öğretmeye Yönelik Hedef Yönelimi Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılarak Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 584 öğretmen oluşturmuştur. Ölçeğin orijinali (Goal Orientations for Teaching) 5 faktör ve 21 maddeden oluşmuş olup, bu çalışmada gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda özdeğeri 1 ve üzeri olan 4 faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktörlerden Beceri Yaklaşımı faktörünün güvenirliği α=.787 ve varyansı %24.56; Ustalık faktörünün güvenirliği α=.638 ve varyansı %15.70; İşten Kaçınma faktörünün güvenirliği α=.605 ve varyansı %8.06; Öğrenci İlişkileri faktörünün güvenirliği α=.673 ve varyansı %6.72; ölçeğin tamamına ait güvenirlik ise α=.761 ve varyans %55 olarak bulunmuştur. Ayrıca, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 4 faktörlü ve 15 maddelik ölçeğin iyi uyum değerlerine (χ²/sd=1.43; RMSEA=.027; GFI=.98; AGFI=.96; CFI=.98; TLI=.98) sahip olduğu görülmüştür. İngilizce orijinal formu 5 faktör ve 21 maddeden oluşan ölçeğin 4 faktörlü ve 15 maddelik Türkçe Formu güvenilir ve geçerli olarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin öğretmenlerin öğretmeye yönelik hedef yönelimlerini belirlemek için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır

Key words: Öğretmenler, Öğretmeye yönelik hedef yönelimi, Ölçek uyarlama


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.