Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2016; 15(4): 1090-1113


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Kanun ve Teori Kavramlarına Yönelik Görüşleri: Nitel bir durum çalışması

Barış Özden,Nilgün Yenice.
Abstract

Bu araştırma fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel kanun ve teori kavramlarına, bu kavramların öğretimine ve öğretim programlarındaki yerine ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Ege bölgesindeki bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf toplam 15 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından ilgili alan yazın incelenerek hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde tümevarımsal içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda tüm öğretmen adaylarının bilimsel teori ve kanunları net olarak ifade edemedikleri ve bu kavramlara ilişkin kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları bilimsel kanun ve teorilere fen bilimleri öğretim programında yer verilmesi gerektiğini vurgularken; kendilerini bu kavramları öğretmede yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu kavramların öğretiminde tüm öğretmen adayları öğrencilerin aktif rol aldığı öğrenme yaklaşımlarını, yöntemlerini ve tekniklerini belirtirken; bu tekniklerin nasıl kullanacağına ilişkin bilgilerinin olmadığına ilişkin görüş bildirmişlerdir. Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle bazı önerilerde bulunulmuştur.

Key words: Bilimsel Kanun ve Teori, Bilimin Doğası, Fen Bilimleri Öğretim Programı, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.