Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2018; 17(3): 1444-1462


Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişim ve Öğrenmelerinin Desteklenmesinde Pedagojik Dokümantasyonun Katkısının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Mehmet Buldu, Figen Şahin, Arif Yılmaz.


Abstract

Bu çalışmada bir öğrenme, öğretme ve değerlendirme aracı olan pedagojik dokümantasyonun erken çocukluk programlarında çocukların öğrenmesini anlama, destekleme ve geliştirmeyi ne derecede desteklediği öğretmen bakış açısından incelenmiştir. Olgubilim deseninde gerçekleştirilen geniş ölçekli bir araştırmanın parçası olan bu çalışmada öğretmenlerden bireysel görüşmeler yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme tekniği kullanılan bu araştırmanın örneklemini, metropol bir şehirdeki dokuz okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 22 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın bulguları bireysel, kişiler arası ve öğrenme süreçleriyle ilgili katkılar olmak üzere üç tema altında toplanmıştır. Bu temalar altında kendini değerli hissetme, sorumluluk alma, kendini ifade etme, dinleme, etkileşim, öğrenme sürecinde aktif katılım, öğrenmeye karşı ilgi ve motivasyon, öz-değerlendirme ve öğrenme farkındalığı kategorileri yer almaktadır. Sonuçlar ışığında pedagojik dokümantasyonun çocuklar açısından katkıları göz önüne alınarak sınıflarda uygulanmasının etkin olarak yapılabilmesi için öğrenme ortamlarının fiziksel ve sosyal olarak düzenlenmesi, sınıf-içi ve dışı etkileşimlerin desteklenmesi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin bu sürece yönelik pedagojik bilgi ve beceriler kazanmalarının sağlanması önerilmektedir.

Key words: Pedagojik dokümantasyon, Öğrenme, Erken çocukluk eğitimi


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.