Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2018; 17(3): 1402-1416


Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi

Hilal Güşta Şahin, Süleyman Doğu.


Abstract

Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye’deki devlet üniversitelerinde okul öncesi eğitimi programlarına devam eden okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini belirlemek için öncelikle Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin her birinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle bir üniversite olmak üzere yedi üniversite belirlenmiştir. Bu üniversitelerin eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi anabilim dalında okumakta olan 3. ve 4. Sınıf öğretmen adayları çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu çalışma, nicel araştırma desenlerinden biri olan tarama araştırması olarak planlanmıştır. Çalışmaya 942’si kadın ve 156’sı erkek toplam 1098 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Güven (2013) tarafından geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” ve Güven ve Aydoğdu (2012) tarafından geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutumlarının cinsiyetlerine, okudukları sınıf ve lisans not ortalaması değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, yaş, devam edilen program (normal öğretim-ikinci öğretim) ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik davranış puanlarının cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, yaş, okudukları sınıf, devam ettikleri program (normal öğretim-ikinci öğretim) ve lisans not ortalamaları değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutum puanları ile çevre sorunlarına yönelik davranış puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.

Key words: Çevre Sorunları, Tutum, Davranış, Okul Öncesi, Öğretmen Adayları


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.