Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2016; 15(3): 1054-1065


Psikolojik Doğum Sırası İle Yetersizlik Duygusunun Yetişkin Bağlanma Stillerini Yordama Düzeyinin İncelenmesi

Halil Ekşi,Erdem Sevim,Bilge Kurt.

Abstract
Bu araştırmanın amacı yetişkin bağlanma stillerinin psikolojik doğum sırası ve yetersizlik duygusu açısından yordanma düzeyinin incelenmesidir. Bu doğrultuda araştırmaya Marmara Üniversitesi’nde öğrenim gören 73’ü (%27,7) erkek 191’i (%72,3) kadın toplam 264 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veriler White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri, Yetersizlik Duygusu Ölçeği ve Yetişkinler İçin Yaşantılar Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson analizi, Bağımsız Gruplar T testi ve Çoklu Regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre BÇPDS (Büyük Çocuk Psikolojik Doğum Sırası), KÇPDS (Küçük Çocuk Psikolojik Doğum Sırası) ve yetersizlik duygusu puanları birlikte yetişkin bağlanma stillerinden kaçınmacı bağlanma alt boyutunun yaklaşık %11’ini açıklarken TÇPDS (Tek Çocuk Psikolojik Doğum Sırası) ve yetersizlik duygusu puanları birlikte yetişkin bağlanma stillerinden kaygılı bağlanma alt boyutunun %21’ini açıklamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre bireyin kendisine ve yeterliliklerine yönelik değerlendirmeleri ile birlikte aile içerisinde geliştirmiş olduğu bağlanma örüntülerinin yanı sıra aile içerisindeki psikolojik konumunu algılayışı yetişkin hayatındaki ilişkilerin niteliğinde belirleyici etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Key words: Psikolojik doğum sırası, yetişkin bağlanma stilleri, yetersizlik duygusuSimilar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites