Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2018; 17(3): 1224-1237


Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Servet Kardeş, Berrin Akman.
Abstract

Öğretmenin çocuğa yönelik algısı ve çocuğa bakışı, öğretmenin çocuğa yaklaşımı ve davranışı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Çocukların etnik geçmişinin de öğretmen davranışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardır. Mülteci-sığınmacı çocukların eğitiminde gelişme kaydedebilmek için öğretmenlerin çocuklarla ve aileleriyle güvene dayalı bir iletişim geliştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenin mülteci-sığınmacı çocuğun kültürüne hakim olması hem çocukla olumlu ilişkiler geliştirmesine yol açar hem de çocukların topluma adapte olmasına yardımcı olur. Akran zorbalığı, sosyal dışlanma ve çocuğun kültürüne karşı ön yargılar çocuğun topluma uyumuna engel olur. Bu yüzden bu araştırmanın amacı öğretmenlerin Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimiyle ilgili görüş ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada sınıf gözlemi, 4 öğretmenle görüşme ve 15 öğretmenden yapılandırılmış formlarla veri toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların dil öğrenmeyle ilgili ve okula uyum ile ilgili sorunları öne çıkmıştır. Öğretmenlerin kişisel ilgilerinin ve motivasyonlarının arttırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Çocuklarının dil problemlerinin ve uyum problemlerinin çözümü için okul öncesi eğitim almaları gerektiği ifade edilmiştir. Son olarak çocukların yaşadıkları travmaların etkisinin azaltılması amacıyla destek hizmetlerinin arttırılması ve etkin hale getirilmesi önerilmiştir.

Key words: İlkokul öğretmenleri, Göç, Suriyeli Mülteciler


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.