Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2018; 17(2): 812-833


Çetin Öner’in “Gülibik” Adlı Çocuk Kitabının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi

Suna Canlı, Canan Aslan.


Abstract

Dil ve edebiyat öğretimi ortamlarında kullanılan yazınsal metinlerin konularının/ izleklerinin, çatışma ve karakterlerinin, dil ve anlatım özelliklerinin öğrencinin yaş ve gelişim düzeyine, ilgi ve beğenilerine, gereksinim ve yaşantılarına uygun olması; yaşam ve insan gerçekliğini yansıtması gerekmektedir (Aslan, 2006; 2010). Bu çalışmanın temel amacı, Çetin ÖNER’in “Gülibik” adlı çocuk romanını içyapı ve dış yapı özellikleri ile temel eğitim ilkeleri açısından incelemek ve kitabı çocuğa görelik ilkesi bağlamında değerlendirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda “Gülibik” adlı çocuk yapıtının, dış yapı, iç yapı ve temel eğitim ilkeleri bakımından “çocuğa görelik ilkesi”ne uygunluk gösterip göstermediği sorununa odaklanılmıştır. Çalışmada, “betimsel çözümleme" tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğe göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen izleklere (temalara) göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 224). Bu çalışmada kategorilerin ve alt kategorilerin belirlenmesine Sever (2010)’in “Çocuk ve Edebiyat” ve Aslan (2006)’ın çalışmasındaki ölçütler kaynaklık etmektedir.

Key words: Çocuk edebiyatı, Çetin Öner, Gülibik, yapısal özellikler, temel eğitim ilkeleri


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.