Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 


EEO. 2018; 17(2): 562-579


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algısı: Polonya-Türkiye Karşılaştırması

Ayça KARTAL, Yücel ÖKSÜZ, Melek BABA ÖZTÜRK, Elif GÜVEN DEMİR.
Abstract

“Karşılaştırmalı eğitim çalışması” niteliği taşıyan bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi kavramına ilişkin algılarını tespit etmektir. Araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Kazimierz Wielki Üniversitesi’nde öğrenim gören 36 sınıf öğretmeni adayı üzerinde yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden “olgubilim” deseninin tercih edildiği araştırmada veriler, zihin haritaları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye ve Polonya’daki sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi kavramı ilkelerine ilişkin görüşlerindeki en temel benzerliğin “özgürlük” kavramında olduğu; öğretmen adaylarının haritaları incelendiğinde her iki grubun da demokrasi unsurlarına ilişkin “vatandaş/insanlar” kavramını ön plana çıkardıkları görülmektedir. Türkiye’deki öğretmen adaylarının demokrasi ilkelerinden “Eşitlik” ilkesini ön plana çıkarırken; Polonya’daki öğretmen adaylarının “Anayasa/Kurallar” ilkesini ön plana çıkardığı görülmüştür.

Key words: Demokrasi, öğretmen adayı, zihin haritaları, karşılaştırmalı eğitim, Türkiye, Polonya


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.