Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2016; 15(2): 469-486


Türkçe Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Görüşleri

Hasan Basri Kansızoğlu.




Abstract

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören Türkçe öğretmen adaylarının “Medya Okuryazarlığı” dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması ile desenlenen araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören 45 katılımcı oluşturmaktadır. Yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler üzerinde QSR NVivo 8.0 nitel veri analiz programı ile içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları, Türkçe öğretmen adaylarının medya okuryazarlığını; medya mesajlarını analiz ederek yorumlama ve medyaya eleştirel bakma olarak tanımladıklarını; ders tercihlerinde medyayı kullanma ve gelişen dünyaya uyum sağlama gibi amaçların belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının Medya Okuryazarlığı dersinin Türkçe öğretmenliği lisans programlarında yer almasını; temel beceriler, sosyal yaşam ve dil becerilerinin geliştirilmesi açısından gerekli gördükleri belirlenmiştir. Bunun yanında dersin öğrenme öğretme sürecinde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin daha çok kullanılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının dersin sonunda geliştirdiklerini düşündükleri becerilerin çoğunlukla bilişsel alanda olması, dersin öğrenme çıktılarında duyuşsal ve davranışsal becerilere daha fazla yer verilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.

Key words: Medya, medya okuryazarlığı, medya eğitimi, Türkçe öğretmeni adayları.






Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com




ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.