Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 


EEO. 2018; 17(1): 440-449


İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Kullandıkları Sözcüklerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme

Esra SEVER, Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR.
Abstract

Bu çalışmada, dördüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki “Sağlık ve Çevre” ile “Değerler” temalarına ait metinler işlendikten sonra belirlenen konulara ilişkin yazma etkinlikleriyle öğrencilerin yazılı bir ürün ortaya koymaları sağlanmıştır; ardından bu yazılı ürünlerde kullandıkları sözcük türlerindeki çeşitliliğin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak’ta bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 28 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Temalarda yer alan sekiz metinle ilgili her hafta yazma çalışması yaptırılmış ve toplam 228 yazılı anlatım çalışması elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin yazdıkları metinler bilgisayar ortamına aktarılmış, Simple Concordance Program 4.07 programı ile her bir öğrencinin sözcük listeleri oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda; “Sağlık ve Çevre” teması ile ilgili yazılı anlatım çalışmasında kız ve erkek öğrencilerin sözcük türlerinde isim, fiil ve sıfatı daha çok kullandığı tespit edilmiştir. “Değerlerimiz” teması ile ilgili yazılı anlatım çalışmasında ise kız öğrencilerin sözcük türlerinden isim, fiil ve zamiri; erkek öğrencilerin isim, fiil ve zarfı daha fazla kullandığı belirlenmiştir. Sekiz ayrı sözcük türündeki toplam sözcük sayılarına bakıldığında iki temada da kız öğrencilerin lehine bir fark vardır.

Key words: Dördüncü sınıf, yazılı anlatım, sözcük sıklığı, sözcük türü


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.