Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2018; 17(1): 396-413


Eğitim Örgütlerinde Üretim Karşıtı İş Davranışları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi

Ebru DOĞRUÖZ, Murat ÖZDEMİR.
Abstract

Bu araştırmanın genel amacı eğitim örgütlerinde öğretmenlerin üretim karşıtı iş davranışları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Bu amaçla Ankara iline bağlı sekiz merkez ilçedeki 34 kamu genel lisesinde görev yapan 447 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma verileri ‘Üretim Karşıtı İş Davranışları (ÜKİD)’ ve ‘Örgütsel Bağlılık (ÖB)’ ölçekleri ile toplanmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler betimsel istatistik tekniklerinin yanı sıra çok değişkenli istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda araştırmanın yürütüldüğü okullarda üretim karşıtı iş davranışlarının orta sıklıkta meydana geldiği saptanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin görev yaptıkları okullara yönelik orta düzeyde bir bağlılık içerisinde oldukları da belirlenmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişki düzeyini belirlemeye yönelik yapılan hesaplamalarda iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kanonik korelasyon analizi sonrasında ise üretim karşıtı iş davranışlarının, örgütsel bağlılığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır.

Key words: Üretim karşıtı iş davranışları, örgütsel bağlılık, eğitim örgütleri, öğretmen, kanonik korelasyon


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.