Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1249-1277


Parçalanmış Aileye Sahip Çocukların Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam Temasının İşlenişine Katılım Düzeylerinin İncelenmesi

Zehra Duygu Şahin, Taner Altun.


Abstract

Bu araştırma parçalanmış aileye sahip öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam temasının işlenişinde karşılaştıkları problemleri ve öğretmenlerin bu tema hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Özel durum yöntemi kapsamında yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 3 farklı ilköğretim okulunda görev yapan ve sınıflarında parçalanmış aileye sahip öğrenci bulunan 13 sınıf öğretmeni ve 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, katılımsız gözlem, yarı-yapılandırılmış görüşme ve doküman inceleme teknikleriyle toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemine tabi tutulmuştur. Araştırmada, parçalanmış aileye sahip öğrencilerin bu tema etkinliklerine ailevi durumlarından dolayı yeterince katılım gösteremedikleri ve tema işleniş sürecinde duygusal anlamda olumsuz yönde etkilendikleri bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin Benim Eşsiz Yuvam temasında öğretim faaliyetlerinde problem yaşadıkları, bu durum karşısında yalnız kaldıkları, rehberlik servisinden gerektiği gibi yardım alamadıkları tespit edilmiştir. Parçalanmış aileye sahip öğrencilerin göz önüne alınarak öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi, sınıf öğretmenlerinin hizmet içinde parçalanmış aileye sahip öğrencilere yönelik uygulayabilecekleri öğretim faaliyetleri yönünden bilgilendirilmeleri ve okullarda etkili rehberlik desteğinin sağlanması önerilmektedir.

Key words: Hayat Bilgisi Öğretim Programı, Parçalanmış Aile Çocukları, Benim Eşsiz Yuvam Teması, ilkokul eğitimi


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.